YAZARLAR

Çeçen mücahidlerin strateji dersi

  • Ahmet Davutoğlu
Geçen sene 10 Aralık'ta Ruslar Çeçenistan'a karşı imha harekatına giriştiklerinde bir uluslararası kongrede bulunuyordum. Haber yayılır yayılmaz kongreye katılan Müslüman dı:~egeler arasında büyük bir üzüntü dalgası yayıldı. Ustün Rus askeri gücünün Çeçen Müslümanlan kısa sürede imha edeceğinden kaygı duyan Pakistanlı, Sudanlı, Hindistanlı, Bengladeşli, Nijeryalı kardeşlerimizin acıları ve aczden kaynaklanan isyanlan gözlerinden okunuyordu. Bölgeyle ve konuyla ilgimi bilenler odama gelerek Çeçenistan'ın geleceği ile ilgili suaııer sorduklarında bendeki emin ve rahat taVlr onlan çok şaşırtınıştı. Çeçen Müslümanların tarihin. gördüğü en yiğit ve yılmaz savaşçılar olduklarını, Imam Şamil'den bu yana etkin bir geriııa mücadelesi geleneğine sahip bulunduklarını, dolayısıyl~ Ruslar'ın yeni bir Mganistan batağına saplandıklarını anlattığımda bir çoğunun bakışlarındaki şüphe hala gözlerimin önündedir. Benim profesyonel ve akademik bir yorumdan çok hissi bir beklentimi dile getirdiğimi düşünenler nezaketen bunu söylemeseler de mimikleri ile ifade etmişlerdi.

Elhamdü1illah Çeçen mücahidler gösterdikleri üstün direniş gücü ve küçük bir askeri gücün muazzam bir orduyu nasıl bloke edebileceğini gösteren mucizevi gerilla taktikleri ile bizleri mahcup etınediler. Son Kızılyar baskını ve Trabzon eylemleri ile bunalımı istedikleri anda Rusya içlerine, Kuzey Kafkasya'ya ve bölgeye yayabilecek kapasitede olduklarını gösteren Çeçenler her Rus hamlesine daha yıpratıcı bir hamle ile karşılık vererek inisiyatifi eııerinde tutma becerisi gösteriyorlar. Ruslar, Çeçenler karşısında bırakın stratejik hakimiyeti hala taktik bir üstünlük bile sağlayabilıniş değiııer.

Küçük fakat etkin ve hareket kabiliyeti yüksek taktik birliklerin hava üstünlüğüne sahip büyük ölçekli düzenli orduları etkisiz kıldıklan Vietııam ve Mganistan misaııeri bu tür savaşlarda başarılı olmanın asgari şartlarını ortaya koymuştur. Çeçenler bu şartları büyük ölçüde sağlamış bulunuyorlar.

Bu tür bir mücadele stratejisinin birinci şartı düşman güçler karşısında mutlak bir psikolojik üstünlük motivasyonu sağlayan hedef belirginliğidir. Farklı bir coğrafyada sürdürdükleri işgal savaşını anlamlandıramayan ve bu yüzden psikolojik olarak savaşa motive olamayan Rus askerlerinin aksine her bir Çeçen mücahidi için hedef o derece belirgindir ki, araçların yetersizliği mutlak psikolojik üstünlüğü ortadan kaldırarnamaktadır. Bu psikolojik üstünlük Çeçen mücahidlerinin savaşına toplum nezdinde ciddi bir meşruiyyet temeli sağlamakta ve insan unsurunun mobilizasyonunu temin etınektedir.

İkinci önemli şart bu küçük gruplar arasındaki örgüt ve iletişim bağının düzenli ordunun komuta zincirinden daha etkin olması ve bu ordunun hamleleri ile sarsılmamasıdır. İmam Şamil'in cihadında tebarüz eden kuvvetli tarikat bağlarına dayalı itaat ve örgüt birlikteliği Çeçen mücahidlerin mücadele geleneğinin en önemli özelliğidir. 19. yüzyılda sömürgecilere karşı sürdürülen tarikat-merkezli direniş hareketleri dünya savaş tarihine Kafkasya'dan Nijerya'ya, Sudan'dan Cezayir' e uzanan ve siyaset literatürüne Mürid-<:ihad hareketleri olarak girmiş bulunan kendine özgü bir model 0luşturmaktadır. Çeçenistan savaşı bu modelin üstün iletişim ve örgütlenme temeline sahip yeni bir misalidir.

Bu tür bir mücadele stratejisinin üçüncü önemli şartı taktik kademelendirme becerisidir. Savaşıdüzenli ordu karşısındaki tek hamleli topyekün bir varolma mücadelesinden çıkarıp zamana ve satha yayan bir taktik yapılanma küçük gruplara büyük ve hantal düzenli ordulara karşı hareket üstünlüğü sağlamaktadır. Savaşın ilk safhasında Rus askerlerini kısa süreli bir askeri başarı havasına sokarak Grozni içine çeken ve ilk yıpratıcı darbeleri vuran Çeçen mücahidler Dudayev'in üstün taktik ustalığı ile savaşı zamanla düzenli Rus birliklerini şaşır~!Ln nokta hedeflere yöneltıneyi başarabilmişlerdir. Once Çeçenistan'ın diğer şehirlerine daha sonra dağlara yayılan savaş bugün Rusya içlerine, Kuzey Kafkasya bölgesine ve Karadeniz'e yayılma temayülü göstermektedir.

Artık Çeçenler için bir hat ya da meydan muharebesi değil, uzun yıııar sürecek olan ve yaygın bir satha yayılmış bulunan bir taktik mücadele vardır. Bu da savaş coğrafyasına hakim olan Çeçenler'in hareket kabiliyetini ve etkinliğini artırmaktadır. Ayırca Ruslar'ın oyalayıcı ve Çeçenler'in savaş motivasyonunu düşürmeye yönelik barış hamleleri Müslümanlar'ın karşı hamleleri ile zaman kazandırıcı ve meşruiyyetlerini pekiştirici bir niteliğe dönüştürü1müşlerdir.

Savaş bu parametreler içinde sürdüğü takdirde Çeçenler'in hamle opsiyonları artarken Ruslar'ınki daralmaya devam edecektir. Vietnam ve Mganistan'da olduğu gibi belli bir kritik safha geçildikten sonra yeni düzenlemeler de Rus işgal ordusunun taktik esnekliğini artıramayacaktır. Jirinovski'nin toplu imha ve napalm kuııanma gibi yoııarla opsiyon artırma çabaları ABD' nin Vietnam, SSCB'nin Mganistan tecrübelerinde görüldüğü gibi bulanımın işgalci ülkenin içerisinde sos"yal patlamalara yol açması sonucunu doğuracaktır.

Çeçen mücahidler küçük ama inançlı bir grubun büyük stratejik oyunları ne ölçüde bozabildiklerini göstererek yeni bir destan yazmışlardır. Onların savaşı hem örnek alınması gereken onurlu bir insanlık mücadelesi hem de olağanüstü bir strateji dersidir.